Zľavy až do 15% na kontaktné šošovky Lenjoy

5,0/5 Hodnotenie

Prihlásenie

Súhlas so spracovaním osobných údajov osobitnej kategórie

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Lentiamo s.r.o. so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, IČO 261 04 784, zapísanej na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, aby v zmysle naridenia Európského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) spracovávala vaše osobné údaje osobitnej kategórie – údaje o aplikovaných šošovkách a parametre očnej chyby.
 2. Také spracovanie je možné na základe vášho výslovného súhlasu, umožňuje ho ust. čl. 9 odst. 2 písm. a) Nariadenia a prebieha kvôli nutnému dôvodu pre plnenie zmluvy.

  Tieto osobné údaje sa budú spracovávať počas trvania zmluvy a ďalej kvôli evidencii zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov trvá kvôli vyššie uvedeným účelom 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie na dlhšie obdobie.

 3. Spoločnosť Lentiamo s.r.o. vyhlasuje, že dané osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú sprostredkovatelia, ktorí sú poverení plnením zo zmluvy, a ďalej sprostredkovatelia, ktorými sú:
  1. Poskytovateľ softvéru Google Drive;
  2. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
 4. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom späť. Vzatie súhlasu späť bude mať za následok vymazanie údajov z databázy spoločnosti.
 5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva, požadovať kópiu týchto údajov,
  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požadovať výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz urobí, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne na súd.