Letný výpredaj slnečných okuliarov!

Prihlásenie

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejnením komentára

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Lentiamo s.r.o., so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, IČO: 261 04 784 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala Vaše následujúce osobné údaje:
  • emailová adresa používateľa na odoslanie upozornenia o reakcii Správcu,
  • meno a priezvisko, pričom dôjde k spracovaniu a zverejneniu vo forme mena a prvého písmena priezviska, pokiaľ sa bude jednať o osobný údaj,
  • prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré sú v komentári uvedené

  (ďalej len „Osobné údaje“).

 2. Vyššie uvedené Osobné údaje je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a budú spracované s cieľom umožnenia Sprácovi na komentár reagovať a komentár a reakciu naň zverejniť. Dôvodom pre uverejnenie je vylepšenie orientácie zákazníkov v tovare, jeho parametroch a vhodnosti na konkrétne použitie, ktorej sa dosiahne tým, že návštevníci webu budú mať prehľad o položených otázkach, reakciách a odpovediach na ne.
 3. Hneď ako Správca zverejní odpoveď na Váš komentár, dostanete upozornenie na Vašu emailovú adresu.
 4. Doba spracovania emailovej adresy je 3 mesiace. Po uplynutí tejto doby dôjde k zmazaniu emailovej adresy pre vyššie uvedený účel a už nebude možné identifikovať odosielateľa.
 5. Ostatné Osobné údaje budú spracované a zverejnené na dobu neurčitú.
 6. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. V prípade, že Vami pridaný komentár obsahuje citlivý osobný údaj („osobitnú kategóriu osobných údajov“), udeľujete týmto svoj výslovný súhlas s jeho spracovaním a zverejnením.
 7. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na adresu privacy@lentiamo.com alebo listu na adresu spoločnosti.
 8. Pokiaľ bude samotný komentár obsahovať osobné údaje, bude ich nasledujúce spracovanie prebiehať na základe oprávneného záujmu na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom Správcu je zlepšenie orientácie zákazníkov v ponúkanom tovare alebo službách.
 9. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, Osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj prípadní poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorými sú:
  1. Poskytovateľ softvéru určeného k administrácii e-mailových dotazov Groove;
  2. Poskytovateľ softvéru určeného pre mailovú komunikáciu Mailgun;
  3. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 10. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
  • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.