Zľavy až do 15% na kontaktné šošovky Lenjoy

5,0/5 Hodnotenie

Prihlásenie

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre hodnotiace služby

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Lentiamo s.r.o., so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, IČO: 261 04 784 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala Vaše osobné údaje, ktoré budú ďalej spracované poskytovateľom obsahu internetovej stránky https://www.heureka.sk/, ďalej len „Spracovateľ“.
 2. Spracované budú nasledujúce kategórie osobných údajov:
  • ID produktu
  • emailová adresa
  • krstné meno
 3. Účelom spracovania je spätné hodnotenie recenzií, aby mohlo dochádzať k vylepšeniu služieb poskytovaným zákazníkom Správcu.

Priebeh hodnotenia

 1. Po zakúpení produktu Správcu dostanete emailom pozvánku na hodnotenie nákupu. Vaše rozhodnutie hodnotiť je čisto dobrovoľné.
 2. Informácie poskytnuté v rámci hodnotenia nákupu budú spracované aj spravované Spracovateľom ako poskytovateľom obsahu vyššie zmienenej internetovej stránky. Spracovanie a spravovanie týchto dát sa riadi ustanoveniami Spracovateľa.
 3. V prípade, že sa rozhodnete zakúpený tovar hodnotiť, dávate súhlas so zverejnením recenzie a Vášho krstného mena na internetovej stránke Správcu.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, napríklad zaslaním emailu alebo listu na tieto kontaktné adresy.
 2. Vyššie spomenuté spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom a Spracovateľom, osobné údaje však môžu v budúcnosti spracovávať aj ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 3. Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
  • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.