Náš tovar môžete vyzdvihnúť neďaleko vašej lokality na výdajných miestach.

5,0/5 Hodnotenie

Prihlásenie

Súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci dotazníka

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Lentiamo s.r.o., so sídlom Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 14226, IČO: 261 04 784 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávala vaše osobné údaje, ktoré jej poskytnete v rámci vyplnenia dotazníka zasielaného spoločnosťou.
 2. Pre prípad, že by v rámci odpovedí v dotazníku došlo k spracovaniu zvláštnej kategórie osobných údajov, udeľujete týmto spoločnosti s takým spracovaním svoj výslovný súhlas v súlade s ust. čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia.
 3. Osobné údaje uvedené v odpovediach v dotazníku je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu a budú spracované s cieľom vyhodnotenia odpovedí z dotazníka tak, aby mohli byť zlepšené služby poskytované zákazníkom Prevádzkovateľa. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané 2 rokov.
 4. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 5. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti info@lentiamo.sk
 6. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia:
  • poskytovatelia sprostredkovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.
 7. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • požadovať výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz urobí, ak nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.